Här är dagordningen för det kommande årsmötet.

Årsmöte 150203

Formalia:
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Protokollsjusterare
§ 3 Föredragningslistans godkännande
§ 4 Kallelsens godkännande

Året som gått:
§ 5 Verksamhetsberättelse
§ 6 Ekonomisk redovisning
§ 7 Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

Året som kommer:
§ 8 Verksamhetsplan för kommande år
§ 9 Beslut om medlemsavgift 

Vem gör vad?
§ 10 Val av ordförande
§ 11 Val av styrelse
a) Vice ordförande
b) Ekonomiansvarig
c) Utskott
d) Övriga ledamöter
§ 12 Val av revisorer

Övrigt:
§ 13 Behandling av motioner
§ 14 Övriga frågor
§ 15 KM
§ 16 Nästa möte
§ 17 Mötet avslutas